Million Mile Ultra Run Results

Complete results for Arizona Lagousakos

2022/01/00 Arizona Lagousakos: 74.58 mi, 120.03 km (submitted 2022/12/04 17:29:17)
2022/02/00 Arizona Lagousakos: 28.84 mi, 46.41 km (submitted 2022/12/04 17:30:25)
2022/03/00 Arizona Lagousakos: 87.08 mi, 140.14 km (submitted 2022/12/04 17:31:04)
2022/04/00 Arizona Lagousakos: 119.57 mi, 192.43 km (submitted 2022/12/04 17:31:40)
2022/05/00 Arizona Lagousakos: 144.87 mi, 233.15 km (submitted 2022/12/04 17:32:33)
2022/06/00 Arizona Lagousakos: 81.77 mi, 131.60 km (submitted 2022/12/04 17:33:07)
2022/07/00 Arizona Lagousakos: 134.28 mi, 216.10 km (submitted 2022/12/04 17:33:49)
2022/08/00 Arizona Lagousakos: 11.91 mi, 19.17 km (submitted 2022/12/04 17:34:18)
2022/09/00 Arizona Lagousakos: 102.09 mi, 164.30 km (submitted 2022/12/04 17:34:55)
2022/10/00 Arizona Lagousakos: 121.39 mi, 195.36 km (submitted 2022/12/04 17:35:24)
2022/11/00 Arizona Lagousakos: 92.48 mi, 148.83 km (submitted 2022/12/04 18:32:19)

Total: 998.86 miles, 1607.51 km